Kontakt

Katedralskolan

Receptionen
Katedralskolan

katedralskolan@skara.se
Telefon 0511-326 00

Frånvaroanmälan
Telefon 0511-320 46
skara.dexter-ist.comlänk till annan webbplats

Besöksadress
Katedralskolan
Brunsbogatan 1, Skara

Postadress
Katedralskolan
532 88 Skara

Kontakta personal
Personal A-Ö

< >

Elevinformation A-Ö

Affischering

Skolans anslagstavlor är avsedda för skolan och dess föreningar. För elevkåren finns reserverad plats vid cafeterian. Anslagstavlorna får ej användas för information från de politiska partierna. Rektors tillstånd krävs för att få affischera och/eller sprida trycksaker inom skolan. På godkända affischer ska skolans stämpel finnas. 

APL (arbetsplatsförlagd lärande)

Skolan beslutar var elevens APL ska ske. En handledare vid arbetsplatsen ansvarar tillsammans med läraren i karaktärsämnet för APL-verksamheten. Utöver olycksfallsförsäkring är den studerande ansvarsförsäkrad genom kommunens omsorg. Försäkringen täcker skada som eleven är vållande till. APL skall i första hand förläggas inom länet. Gymnasiekort skall användas där detta är möjligt. Resor till orter utanför Skaraborg ska beviljas av respektive rektor.
Elever som bor på annan ort under APL-tiden kan ansöka om inackorderings-tillägg i sin hemkommun. Till de elever vars praktikplats ligger minst 2 km från Katedralskolan utgår matersättning, vilket är halva beloppet av Skatteverkets föreskrifter om ersättning för fri lunch. Övriga äter på Katedralskolan.

Aktivitetsersättning - vid förlängd skolgång

Om du är mellan 19-29 år och har ett funktionshinder som innebär att du måste förlänga din skolgång kan du söka aktivitetsersättning. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Betyg

Läraren utnyttjar vid betygssättningen all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och gör en allsidig bedömning av dessa kunskaper. Enligt skollagen 3 kap gäller att:

  • Betyg ska beslutas av den eller de lärare som undervisar vid den tidpunkt då betyg ska sättas. (16 §)
  • Den som har beslutat betyget ska på begäran upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget.  (17 §)

Biblioteket – en informationsresurs

Öppet måndag–fredag 8.00–16.00.

Busskort

Skolkortet är en värdehandling som köps av skolan, men som eleven själv ansvarar för. Kortet är personligt, får inte lånas ut till andra och ska vara påskrivet på baksidan för att gälla vid biljettkontroll. Kortet är ömtåligt och bör förvaras i sin plastficka. Kortet kan avmagnetiseras om det kommer i kontakt med exempelvis mobiltelefoner eller väskor med magnetlås. Om du tappar eller på annat sätt blir av med skolkortet, ska du kontakta receptionen omgående. Kortet kommer då att spärras, så att ingen annan kan utnyttja det. Det tar några dagar innan skolan fått ett nytt kort, som du hämtar ut mot en avgift på 100 kronor.
Om du glömt kortet hemma, måste du alltid själv betala dina resor.

Byte av kurs/program

Önskar du byta kurs eller program måste du tala med studie- och yrkesvägledare (syv). Tillsammans diskuterar ni vilka möjligheter som finns och vilka eventuella konsekvenser ett byte kan få. Du får skriva på en ansökan som ska vara undertecknad av vårdnadshavare och godkännas av rektor innan bytet kan ske.

Utbildning Skaraborg ansvarar för programbyte till åk1 till och med 15 september, efter det fattar rektor beslut om byte av program.

Besökare

Katedralskolans lokaler är avsedda för skolans elever och personal. Övriga hänvisas till receptionen för att anmäla sitt besök och ärende.

Cafeteria

Skolans cafeteria har öppet alla skoldagar kl 07.45 – 15.00.
Hjälp till att hålla cafeterian snygg genom att placera disk och skräp på rätt plats. All förtäring intas i cafeteria/matsal. Block och pennor finns att köpa i cafeterian.

Datorer

Elever får med undertecknat kontrakt låna en dator under sin tid på skolan. Till datorn hör även en försäkring. Observera att försäkringen inte täcker sådant som uppstått genom oaktsamhet. Bedömningen kring detta görs av försäkringsbolaget, och inte av skolan. Egen hemförsäkring kan eventuellt gälla. Till datorn hör även konton i skolans olika system. Skolan och kommunens IT-avdelning har rätt att inspektera datorer och tillhörande konton vid misstanke om otillåten användning, med avstängning från systemen som konsekvens.

Elevskåp

Varje elev erbjuds möjlighet att under sin studietid disponera ett låsbart skåp. Skåpen är anpassade för hänglås och varje elev ansvarar själv för låsning. Skolan ansvarar ej för de saker som finns i skåpet och ersätter ej förluster vid ev. stöld. (Skåpen räknas dock som ”låst utrymme” när det gäller elevdatorerna och den försäkring som ingår där, förutsatt att skåpet är låst.) Alla stölder ska polisanmälas av elev och vårdnadshavare. Skolledningen kan besluta om att öppna elevskåp om särskilda skäl föreligger. Mentorerna tilldelar och registrerar vilket skåp som får disponeras av eleven. Alla ev. byten av skåp skall ske via mentor.
Elev som disponerar annat skåp än det som finns registrerat i systemet riskerar att bli av med sina saker (eftersom vi ej vet vem sakerna tillhör). Det är med andra ord inte tillåtet att använda annat skåp än det som finns registrerat.

Elevkår

Elevkåren är en fristående förening med frivilligt medlemskap. Den är öppen för alla skolans elever. Medlemmarnas önskningar bestämmer verksamheten. Du som elev är varmt välkommen att gå med i Elevkåren - inga måsten, men en massa möjligheter!
För mer information eller frågor: "Elevkåren Katedralskolan" på Facebook, eller via mail: elevkarenkatedralskolan@hotmail.com
Till läsåret 2018/2019 har följande personer utsetts - Talman: Safia Dindic, IB16, Vice talman: Jenny Emilsson, SA16.

Extra tillägg

Behöver du och din familj mer pengar än studiebidraget, då kan du(via csn) ansöka om extra tillägg. Det finns några villkor för att du ska kunna få extra tillägg:

  • Du och din familj har en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt (mellan den 1 juli och den 30 juni).
  • Du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
  • Du studerar på heltid.
  • Du går en utbildning som ger rätt till extra tillägg.

Ansökan görs på särskild blankett som kan beställas från CSN (csn.se) eller hämtas i receptionen på Katedralskolan.

Frånvaro

För alla lektioner gäller obligatorisk närvaro. Antalet frånvarotimmar och tillfällen registreras av lärare och mentorer. Frånvaro som inte är giltig följs upp regelbundet. Om du på grund av ogiltig frånvaro inte anses vara heltidsstuderande rapporterar Katedralskolan till CSN. CSN kan besluta om indraget studiebidrag. Indraget studiebidrag kan påverka andra eventuella bidrag som familjen har. (Se även punkten ”Frånvaroanmälan”.)

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till skolan sker antingen med hjälp av ett telefonsamtal via talsvar 0511-320 46 eller via Dexter på datorn. Om eleven är under 18 år är det vårdnadshavare som anmäler frånvaron. Vårdnadshavare behöver då ett användarkonto i Dexter. Detta kan man ansöka om via Dexter. På startsidan väljs ”Verksamhet gymnasiet” – ”Ansök om användarkonto” och därefter följs instruktionen steg för steg. OBS! Det går att anmäla frånvaro heldag, del av dag, flera dagar med mera.  

Fusk

Alla inlämningsuppgifter och prov ska vara egenproducerade. Plagiering är ej tillåten. Om du har blivit påkommen med att ha fuskat, blir uppgiften inte bedömd. Du får heller inte möjlighet att göra om den. Fusk är en allvarlig förseelse som alltid rapporteras till rektor.

Försäkring

Skara kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever i Protector försäkring ASA. Försäkringen täcker även fritid. Skriftlig information finns på Katedralskolans hemsida under Elevinformation/olycksfallsförsäkring. Ytterligare information finns hos kurator.

Hiss

Det finns hissar att tillgå i skolan. Vänd Dig till receptionen om Du har några frågor.

Hot och våld

Hot och våld får inte förekomma på skolan. Händelser om hot och våld rapporteras till skolledningen. Beroende på konfliktens art kan polisanmälan/anmälan till socialtjänst göras.

Inackorderingstillägg

Om du är gymnasieelev, under 20 år och du på grund av lång eller besvärlig resväg behöver inackordera dig på skolorten kan du ansöka om inackorderingstillägg.
Ett villkor för att du skall få inackorderingstillägg är att restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag. Ansökan finns att ladda ner på www.katedralskolan.nulänk till annan webbplats under elevinformation/dokument/ekonomi.
Ansökan skickas sedan till skolkontoret i din hemkommun.

Information/nyheter

Information och nyheter rörande skolan finner du löpande på Katedralskolans startsida

Kameraövervakning

I syfte att minska stölder från skolan samt för att öka säkerheten är delar av skolan kameraövervakad.

Klassråd

I den nya skollagen försvinner klassråd och ersätts av en allmän rätt för elever att diskutera gemensamma angelägenheter. Det innebär att det som tidigare var klassråd på gymnasiet mer blir en frivillig möjlighet för eleverna att diskutera gemensamma angelägenheter, om de vill diskutera saker just i klassen. Samtidigt får man ta hänsyn till att båda möjligheterna bör ges eleverna, dels ett samråd mellan eleverna i klassen och klassföreståndaren, dels den lagstadgade rätten för eleverna att diskutera gemensamma angelägenheter.

Kopiering/datautskrift

Elev som behöver kopiera ur en bok, tidskrift eller annat material får göra detta på någon av skolans kopiatorer tillsammans med undervisande lärare. Vid all kopiering måste det kopieringsavtal som gäller vara uppfyllt. Kopiering ska vara avsedd för utbildningen.

Kurator

Kurator kan du vända dig till om du behöver någon att tala med om din studiesituation eller dina personliga förhållanden. Det kan gälla allt från studieekonomi till relationsproblem.

Ledighet

Mentor kan ge ledighet upp till tre dagar per läsår och rektor beslutar i samråd med mentor om ledighet därutöver. Om elev uteblir från skolan utan mentors eller rektors medgivande betraktas det som ogiltig frånvaro. Obs! Det är elevens eget ansvar att läsa igen och att ta ansvar för att studierna inte blir lidande.

Likabehandling

Vid Katedralskolan i Skara ska alla elever och all personal känna sig trygga och bemöta varandra med respekt. Diskriminering och andra former av kränkande behandling hör inte hemma i en verksamhet som bygger på demokratiska värderingar och att alla människor är lika mycket värda. Alla på skolan ska behandlas med tolerans och respekt. Skolans likabehandlingsplan finns under elevinformation/dokument. Se även i vår broschyr ”Olikas lika värde”.

Närvaroplikt

Närvaroplikt gäller för lektioner, samlingar, friluftsdagar och andra aktiviteter. Vilket innebär att man skall hålla lektionstiderna. Om en lärare uteblir ska någon i klassen efter fem minuter anmäla detta till receptionen.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser för motorfordon finns på den stora parkeringen vid Brunsbogatan. All övrig parkering är reserverad för bilar med särskilt tillstånd. Cyklar parkeras i cykelställen.

Prövning av kurs

En elev i gymnasieskolan får under gymnasietiden genomgå prövning i alla de kurser som ingår i elevens individuella studieplan, samt gymnasiearbetet, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller om eleven har fått betyget icke godkänt på den. En elev i gymnasieskolan får däremot inte under gymnasietiden gå igenom prövning i kurser som eleven redan har minst godkänt i. Betyg från prövning under gymnasietiden införs i examensbeviset. Denna prövning är kostnadsfri. Även den som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har rätt till prövning i alla kurser som ingår i ett nationellt program och i gymnasiearbete. Då får prövning också genomföras på kurser med redan godkänt betyg. Betyg från sådan prövning redovisas i ett utdrag ur betygskatalogen. Avgiften för denna prövning är 500 kronor/kurs.

Dag för prövning bestäms efter överenskommelse med lärare. Anmälan om prövning skall lämnas till Katedralskolans reception.

Rökning

Enligt svensk lag (1993:581) är rökning förbjuden inom skolans område. Allergiker och många andra mår dåligt av rök och ingen ska mot sin vilja behöva utsättas för passiv rökning. Den som vill röka måste göra detta utanför skolområdet. Se karta över skolans område.

Schema

På Katedralskolan ligger schemat på internet. Klicka på länken här för att komma till schemat.

Länk schemalänk till annan webbplats

Sekretess

All personal inom skolan omfattas av sekretess. Kurator och skolsköterska har en starkare form av sekretess än övrig personal. Oavsett sekretess har personer som arbetar med barn och ungdomar anmälningsskyldighet när det gäller barn som far illa och behöver hjälp och stöd.

Sjukanmälan

Se punkten "Frånvaroanmälan".

Skolföreningar

Musiken har alltid spelat en framträdande roll på Katedralskolan. Elevkåren, MV, OP och DQ är några av skolans många föreningar. Vill du gå med i någon förening, ta kontakt med någon i elevkåren. Elevkåren har sitt rum i närheten av navet. Kontaktuppgifter finns under Om skolan/Elevföreningar.

Skolmåltider

Lunch serveras på två ”serveringstorg” med sittplatser i tre olika avdelningar. För den som vill värma sin egen mat finns en mindre matsal med mikrovågsugnar. Skolans matsal är öppen kl 10.45-12.45.

Skolsköterska

Skolsköterska finns på skolan måndag - fredag kl. 08.00 – 16.00. Öppen mottagning varje dag kl. 10.00-11.30. Alla förstaårselever erbjuds ett hälsobesök.

Specialpedagog

Det finns specialpedagog på skolan som kan hjälpa dig som behöver extra stöd. Tala först med din mentor om du behöver stöd och hjälp med dina studier.

Studiebidrag

Alla elever som fyllt 16 år får studiebidrag (för närvarande 1250 kr/mån) under 10 månader per år. Ingen ansökan erfordras. Från och med höstterminen det år man fyller 20, får man istället ansöka om studiemedel. Ansökan görs via csn:s hemsida (www.csn.se). Elever med studiemedel har ej rätt till busskort, inackorderingstillägg och fria skolmåltider. Läs även under rubriken ”Extra tillägg”.

Studie- och yrkesvägledare (syv)

Studie- och yrkesvägledarna ger dig information om eftergymnasiala utbildningar, arbetsliv och arbetsmarknad, både klassvis och enskilt. Under din gymnasietid hjälper SYV dig med att ta fram fakta samt fungerar som ”bollplank” i din beslutsprocess inför studie- och yrkesval.

Utrymning

Vid larmsignal utryms skolan enligt de instruktioner som finns i varje klassrum. Ansvariga för samlingsplatserna finns namngivna i skolans lokala arbetsplan.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen. Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram som avses i Skollagen 3 kap 9 §.

Värdesaker

Lämna aldrig pengar eller värdesaker i ytterkläder, väskor, omklädningsrum, elevskåp etc. Om du skulle bli bestulen, anmäl detta till polisen. Du bör också meddela receptionen. Skolan har ingen möjlighet att ersätta eventuellt stulna saker.

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskiltstöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn.

Denna sida uppdaterades 2018-09-04

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.